SHIATSU

Dopřejte se relaxace, rovnováhu, zdrávi a krasu.

Evropská federace shiatsu

4. června 2013 v 13:34 |  Shiatsu

SHIATSU (definice dle Evropské federace shiatsu)

Definice:
Shiatsu je nezávislý /samostatný systém přirozené zdravotní péče, který má původ v Japonsku a je ovlivněn znalostmi z Číny a z nedávné doby i ze Západu. Své teoretické a praktické kořeny odvozuje z dávných tradic filozofií a léčení Dálného Východu a z na nich založeném holistickém porozumění životu a zdraví.
Cílem shiatsu je stimulovat a podporovat procesy přirozeného sebeléčení, pocitu zdraví a duševní pohody a osobního růstu, a zároveň udržení zdraví skrze rovnováhu v energetickém systému člověka. Metoda shiatsu využívá aplikaci tlaku a energetického či fyzického doteku energetických drah a bodů na těle, aby se vyrovnalo proudění tělesné energie (Ki, čchi).
Filosofické pozadí:
Shiatsu odvozuje svoje teoretické a praktické kořeny od starobylých tradic léčení a filosofie Dálného východu. Dnes je to samostatná léčebná metoda původem z Japonska, ovlivněna Čínským i západním poznáním.
Cíl: co je cílem terapie shiatsu?
Cílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Ki/Čchi v těle. Tělesně-duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku této energie.
Princip
Ošetření shiatsu je forma komunikace skrze dotek, založená na technikách hodnocení kvality energie Ki.
Způsob provedení:
 • Spočívá v přiměřeném tlaku palci, dlaněmi, lokty, koleny a chodidly na meridiány, tsubo (akupunkturní body) a ostatní energetické systémy a tělesné struktury.
 • Zahrnuje také rotace a potahování končetin, kloubů a meridiánů.
 • Držení těla a bdělost ošetřujícího vycházejí z břicha (z Hara).
 • Ošetření Shiatsu je obvykle poskytováno na zemi na měkké podložce.
Účinek:
Shiatsu zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu.
Aplikace:
Shiatsu poskytované praktikem s patřičným výcvikem, podporuje obecné zdraví a může být užito jako prevence péče o zdraví. Může také pomoci lidem procházejícím krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Může pomoci při odstraňování širokého spektra fyzických obtíží.
Z webových stránek Evropské federace shiatsu - přeložila: Eva Krejčová a Darja Havelková

Шиатцу (формулировка Европской федерации шиатцу)
Формулировка: шиатцу это независимая/самостоятельная система естественной заботы о здоровье, пришедшая из Японии, возникшая на знаниях Китая а потом и на знаниях Запада. Свои теоретические и практические корни черпает из старых философских традиций Востока и понимании жизни и здоровья.
Целью шиатцу является стимуляция и подпора процессов естественного самолечения, ощущения здоровья и душевного покоя, личного подъема, а также удержания здоровья через ровновесие в энергетической системе человека. Метод шиатцу использует приложение давления. энергетического или физического прикосновения энергетических путей и точек, на теле на выравнивание прохождения энергии тела (Ки).
Филосовские основы:
Шиатцу свои теоретические и практические корни черпает из старых филосовсих традиций Востока. Сегодня это самостоятельный лечебный метод, пришедший из Японии, под влиянием знаний Китая и Запада.
Цель: что является целью терапии шиатцу?
Целью шиатцу является поддержка процессов природного самолечения и личного подъема через выравнивание энергии (ки) в теле. Равновесие души и тела человека как единение тела, мысли и души зависит на гормоническом протекании этой энергии.
Принцип:
Проведение шиатцу формой коммуникации через прикосновение заложено на техниках оценки качества энергии Ки.
Способы проведения:
- заключаются в мирном прикосновении пальцами, ладонями, локтями, коленями a ступнями на меридианы а точки (акупунктурные боды) и остальные энергетические системы и структуры тела.
- включает в себя кружение и протягивание конечностей, суставов и меридианов.
- держание тела и внимание практика выходят из живота (из Хара)
- проводится шиатцу обычно на полу на мягком матрасе.
Эффект:
Шиатцу повышает самопонимание, чувствительность, расслабляет напряжение, поддерживает и питает жизненную силу.
Использование:
Шиатцу проводит практик со специальной подготовкой для поддержания здоровья, может быть использовано как профилактика заботы о здоровье. Помогает людям, находящимся в кризисе, в тяжелой ситуации или в процессе изменения. Помогает при большом числе физических осложнений.
 

MERKABA

24. dubna 2012 v 7:25 |  Něco navíc

Merkaba

Posvátná geometrie je nástroj komunikace mezi člověkem a Vesmírem (Bohem, stvořením, vědomím).
Posvátná geometrie nám pomáhá zvýšit vibrace energie a vyčistit energetické pole - energetické dráhy i čakry. Pomáhá naší komunikaci se spirituální energií, se zdrojem Všeho, co existuje.
Merkaba má svůj původ v dávných civilizacích, objevila se i ve starověkém Egyptě. Můžeme ji použít jako prostředek k meditaci nebo jako dopravní prostředek k vyšším dimenzím. Pomáhá rozšířit naše vědomí a vytvořit spojení s duchovními kvalitami v nás samých - spojení s Vyšším Já.
Merkaba jako Květina života může mít různé varianty geometrických tva­rů.
 • Základní: hvězdný čtyřstěn = dvě trojúhelníkové pyramidy propojené do sebe. Pro náš trojrozměrný dualitní svět symbolizují propojení jinu a jangu, ženského a mužského principu, Země a Nebe.
 • Květina života = 20-cípá merkaba s 60 stranami, která symbolizuje matrici stvoření (nosnou kostru). Je kombinací merkaby hvězdného čtyřstěnu a Ikosahedronu - dvacetistěnu, který symbolizuje element Vody. Voda symbolizuje náš skrytý potenciál, moudrost, duchovno.
K propojení a aktivaci a pročištění merkaby je třeba práce na sobě - na svých obranných postojích a přesvědčeních, na vzájemném vztahu ženské a mužské energie uvnitř nás samotných - propojení rozumu a citu, vůle a intuice, agresivity a pasivity, vědomí a nevědomí, vyšší já a nižší Já, osobnosti a duše, fyzického těla a Ducha. Vyléčením vnitřních i vnějších vztahů se můžeme dostat do jednoty sami v sobě i se vším okolo - nejsilnější energie, která spojuje je LÁSKA. A láska je i pohonem, který aktivuje naši Merkabu a s ní světelné tělo.
Vnímat nové vibrace vám může pomoci drahý kámen ve tvaru merkaby a s léčivými kvalitami, které získal od dlouhodobého spojení s matkou zemí. Každý bude účinky merkaby vnímat jinak. Pro někoho to může být velice silný zážitek a pak merkabu bude muset na nějaký čas odložit, pro jiného to bude pozvolný přechod ke vnímání nových vibrací a merkabu bude u sebe nosit stále…

Z vlastních zkušeností

15. května 2010 v 19:02 |  Z vlastních zkušeností

Strach s neznámého prostředí

Lucka, 40 let, kadeřnice. Má skvělou rodinu: manžela a 14 letého syna. Úspěšná v prácí a šťastná v rodině. Jediné co ji trápilo celý život byl strach z neznámého prostředí. Dělalo jí problémy přijít do nové práce na pohovor, zajít na úřad pro papíry nebo přijít k doktoru, ale více méně to zvládala. Ale ted´ se situace trochu změnila, Lucka s manželem koupili nový byt a pro Lucku stresová situace už přestala být zvladatelná. Začala mít tak šíleně silný strach, že už nemohla ani zatelefonovat neznámým lidem, měla bolesti v břiše, nevolnost, pocit na zvracení a tak začala hledat pomoc. První ošetřeni bylo shiatsu, pomohlo jí překonat stres a uvolnit se. Rozebraly jsme s ní příčiny strachu, který poházel z prenatálního období. Já jí nabídla prenatální masáž. Udělala jsem jí pět dvaceti minutových prenatálních masáži nohou. Poté mi Lucka sdělila, že včera musela telefonovat do firmy aby zařídila stěhování a že už byla úplně v klidu. Potom už jí prakticky nedělalo potíže ani vyřízení reklamací, ani zařízení nového bytu.

Боимся неизвестного.
Люска, 40 лет, парикмахер, у нее хорошая семья - муж и сын 14 лет. Ее проблемой целую жизнь был страх с неизвстного. Большим стрессем для нее было перейти на другую работу, зайти к доктору, что-то организовать. До сегодняшнего дня еще со своими страхами справлялясь. Недавно Люска с мужем купили новую квартиру, а это стало причиной того, что ее ситуация вышла из под контроля. Она начала бояться всего, не могла позвонить неизвестным людям, болел ей живот, чувствовала недомогание, тошнотую Поэтому начала искать помощь. Сначала я ей предложила шиатцу, что ей помогло расслабиться и преодолеть стресс. Потом мы поговорили с ней о причинах страха, который идет из детских лет. А так я ей предложила пренатальный массаж. После пяти двадцатиминутовых массажей ног, Люска уже могла звонить до фирмы на перевозку вещей. Потом мы доделали массажи рук и головы. А для Люски уже не было проблемой делать рекламации или обставлять новую квартиру.

Reiki a puberta

Jednou k nám na seminář Reiki I přišla babička s 15 letým vnukem Lukášem. Jejich rodina žije v dvougeneračním domku, ale Lukáš nemá společnou řeč s rodiči, víc si rozumí s babičkou, která se mu ráda věnuje a pomáhá mu. Bylo vidět, jak dobře si mezi sebou rozumí a oba dva měli vztah k esoterice. Za půl roku jsem potkala babičku znovu a ta mi řekla, že se Lukáš jako správný puberťák dřív učil jen tak, aby nepropadal, ráno obtížně vstával, většinou do školy dorazil se zpožděním, babička mu ani nestíhala psát omluvenky. Učitelé si stěžovali, ale co se dá dělat? Po semináři Reiki to oba dva praktikovali na sobě nebo navzájem a Lukášův svět se otočil o 180 stupňů. Ráno byl ve škole už v 7 jako první, večer ho babička hledala po 17 hodině, ale byl ještě ve škole, pomáhal učitelům. Je nadšený, když spolužáci odjedou na lyžák a učitel matematiky má dostatek času, aby se věnoval jen jemu. Známky se změnily k lepšímu a učitelé se zvědavě vyptávají babičky, co s Lukášem provedla. Byl to důsledek Reiki? Kdo ví, ale jiné vysvětlení zatím není.

Рейки в переходном возрасте.
Однажды на наш семинар Рейки 1 пришла бабушка с внуком Лукашем, которому было 15 лет. Их семья живет в большом доме, но Лукаш не находит с родителями общий язык. Бабушка для него очень близкий человек, понимают друг друга и без слов. А эзотерика для обоих не была чужое слово. Через полгода я случайно встретила бабушку а она мне начала рассказывать, что у них изменилось. Лукаш был ленивый, не хотел учиться хотя глупый не был, не хотел рано вставать в школу, а бабушка его всегда оправдывала в школе. Учителя все время жаловались, но как договориться с ребенком в переходном возрасте? После нашего семинара Лукаш с бабушкой делали Рейки сами себе и друг другу, а Лукаш... Его свет перевернулся на голову. В школу стал ходить в 7 часов утра хотя занятия начинаются в 8. Вечером его бабушка искала, а он еще был в школе и после 17 часов помогал учителям. Начал хорошо учиться, был рад, если какой-нибудь учитель мог ему индивидуально помогать. А педагоги с удивлением спрашивали бабушку, что с ним сделала? Помогло Рейки? Не знаю, но другое объяснение мы не нашли.

Reiki a náš život

Paní Marcela, 56 letá žena k nám přišla na seminář Reiki v únoru. Byla to hromádka neštěstí, připadala mi jako zraněná bytost, která už neví, jak dál. Největší potíže měla s bolestí zad, pravidelně docházela na rehabilitace, avšak bez většího účinku. Potíže se jen stupňovaly, nemohla si najít práci, protože jí dělalo problémy dlouhé stání nebo sezení. Pak přišly finanční potíže, které ještě víc ovlivnily její psychický stav. Peníze na seminář dostala od syna jako dárek k narozeninám, a i když byla ve finanční nouzi, rozhodla se ještě zabojovat. Naučili jsme ji používat Reiki v každodenním životě, jak získat jiný pohled na život a její problémy.
Celý rok jsme o ní nic nevěděli. Najednou se paní Marcela ozvala a požádala o další zasvěcení do Reiki II. Když přišla, málem jsme ji nepoznali. Ze slabé a zhroucené ženy se proměnila v rozkvetlou květinu, sebevědomou, krásnou, vyzařující světlo a klid. Pověděla nám, že používala Reiki každý den, jak se pomalu začal měnit její zdravotní stav, našla duševní klid, našla práci a byla moc spokojena.

Как Рейки может изменить жизнь.
Марцела, 56 лет, пришла на наш семинар Рейки 1 в феврале. Уже на первый взгяд это была несчастная женщина, коротая уже не знала, что делать и как изменить свою жизнь. Мне ее было очень жалко. Она нам рассказала, что ей очень сильно болит спина. Врачи ее обследовали, послали на реабилитацию, на массажи, на электропроцедуры, на гимнастику, но спина все равно болела, и становилось все хуже и хуже. Уже не могла найти работу, потому что долго сидеть или стоять было мучение. Потом, конечно же, пришли и финансовые проблемы, что еще больше повлияло на ее психическое состояние. Семинар ей заплатил ее сын как подарок ке дню рождения, а Марсела решила не упустить свой шанс изменить свою жизнь. Мы ее научили применять Рейки каждый день, изменить свой взгляд на жизнь и на свое здоровье. Через год нам Марсела позвонила и попросила записать ее на семинар Рейки 2. Когда вошла в комнату, мы ее сначала не узнали. Из слабой а усталой женщины превратилась в цветок, красивый, уверенный в себе, излучающий свет и покой. Потом нам рассказала, что Рейки использовала каждый день, ее здоровье понемножку начало изменяться, нашла душевное ровновесие, потом нашла и работу, а сейчас чувствует себя хорошо как с физической, так и с психической стороны.

Je operace poslední řešení?

Paní Šárka si stěžovala na bolest v levém rameni, byla u lékaře, postoupila všechna vyšetření, rentgen, magnetickou rezonanci, zkoušela brát léky, nic ale nepomohlo. A protože jí to dělalo problémy i v práci, tak byla navržena endoskopická operace. Nabídla jsem jí počkat s operací a zkusit shiatsu. Během sezení jsem zjistila nerovnováhu na dráze srdce, vysvětlila jsem jí možnou příčinu potíží, které paní Šárka ani nepřipustila. Doporučila jsem jí opakovat shiatsu a ona skutečně za měsíc zavolala. Po několika měsících jsem ji potkala a zeptala se, jak dopadla operace. Paní Šárka jen mávla rukou, operace nebyla potřeba, rameno totiž přestalo bolet. Tak přirozené shiatsu ovlivňuje energii, tělo a mysl, aniž by si člověk uvědomoval svůj problém.

Операция это последнее решение?
Шарка мне пожаловалась, что уже несколько месяцев ей болит плечо, была у доктора, провели ей все обследования, ренген, давали таблетки. Но плечо все равно болело, причину просто не нашли. Хуже всего было то, что ей это мешало на работе. Врач предложил ендоскопическую операцию, а она согласилась. Я ей предложила еще немножко подождать и попробовать шиатцу, потому что мне уже было ясно, где была проблема. На сеансе я нашла енергетическую блокаду на меридиане сердца, объяснила ей причину болезни, хотя Шарка с ней открыто не согласилась. Я ей порекомендовала повторить шиатцу, а через месяц она снова пришла. Через несколько месяцев я ее спросила, как прошла операция и если что-нибудь нашли? А Шарка только махнула рукой, никакая операция не была, плечо перестало болеть. Так естественным способом шиатцу изменяет енергетическое состояние человека, его тело а мысли, и в случае, если человек не признает свои проблемы.

Akutní bolest kolene.

Bylo zimní ráno, synovi bylo asi 6, a vždy to bylo aktivní dítě, běhalo, skákalo, hrálo si. Najednou se nemohl postavit na nohu kvůli silné bolesti v koleni. Koleno nebylo ani oteklé, ani zarudlé, vypadalo úplně normálně. Zkusili jsme dát obklady, léky na bolest a proti zánětu. Ani po dvou dnech se stav nezměnil a dítě nám stále skákalo na jedné noze. Tak jsem zkusila shiatsu. A ráno jsme se nestačili divit. Šťastné dítě přiběhlo k nám do ložnice a bylo úplně v pořádku. Ten den jsme šli do kina, prošli Prahu a ani si nevzpomněli, že nás několik dní něco trápilo.

Острая боль в колене.
Было зимнее утро, моему сыну было около 6 лет, был активний, всегда бегал, скакал, играл. Вдруг без причины не мог встать на левую ногу, потому что ему сильно болело колено. Колено выглядело нормально, не был оток, не было покраснение. Мы попробовали ему приложить компрессы, давали ему таблетки против боли а против воспалению. За два дня ничего не изменилось, а ребенок нам все равно скакал на одной ноге. Попробуем шиатцу. А на другой день утром мы были удивлены, как счастливый ребенок прибежал к нам абсолютно здоровый. В тот день мы все вместе пошлив кино, прошли по Праге, за целый день не вспомнели, что несколько дней нас что-то мучило.

Zázraky se dějí.

Víte, co mě přesvědčilo, už na začátku, že shiatsu a celý ten systém funguje? Jednou asi v sedmi letech za mnou přišla dcera a ukázala mi prstíky na rukou. Kůžička na špičkách byla suchá jako papír a na druhý den na pár prstech praskla. Za tři měsíce se potíže opakovaly, ale už nepraskly jenom dva prsty, ale pět. Hodně to bolelo, dělalo jí problém držet tužku ve škole. Zkoušely jsme různé mastičky, olejíčky, bylinky. Ale nic nepomohlo a za tři měsíce zase popraskaly, tentokrát všechny prstíky. Jednou se zase objevila a ukázala mi vyschlou papírovou kůži a řekla: "Zítra mi to zase praskne.". Tak jsem si pomyslela, že už nemáme co ztratit a zkusíme shiatsu. U dětí shiatsu trvá maximálně 20 minut, protože děti nevydrží dlouho klidně ležet a reaguje na vyšetření mnohem rychleji než dospělí. Ráno přiběhla dcera a ukázala mi úplně zdravé ručičky, kůže byla hladká a měkká. Opakovali jsme shiatsu ještě za týden a pak za dva týdny, kdy se nám naše nemoc pokoušela vracet. A pak už jsme na to zapomněli napořád. Zázrak? A jak jednoduché bylo řešení.

Чудеса случаются.
Знаете, что меня уже в самом начале убедило, что шиатсу а китайская медицина работает? Однажды ко мне пришла моя 7 летая дочь и показала мне свои руки. Кожа на пальцах была сухая как бумага а на другой день потрескалась и образовались глубокие ранки. Через три месяца все повторилось, но уже потрескалась кожа не на двух а на пяти пальцах. Сильно ей то болело, не могла держать ручку в школе. Испробовали мы масти, масла, травы, витамины. Но за три месяца ситуация повториласть а потрескались почти все пальцы. Когда дочь снова пришла мне показать бумажные пальцы и сказала: Завтра снова растрескаются, я решила попробовать шиатцу. У детей шиатцу продолжается максимальне 20 минут, потому что дети не могут долго просто так лежать и реагируют быстрее, чем взрослые. На другой день утром случилось чудо, дочь мне показала свои руки, который были в порядке, кожа была мягкая и гладкая. Шиатцу мы еще повторили через неделю и через две недели, когда наша болезнь хотела вернуться. А потом забыли навсегда. Чудо? А какое простое решение...
 


Kontakt

15. května 2010 v 18:57 |  Kontakty
Shchepoteva Marina

Vrchlickeho 2029, Kročehlavy
studio Bronz
Kladno

Tel. 603 954 161

e-mail:marinashep@seznam.cz

Kontakt

Ceník služeb

15. května 2010 v 18:53 |  Ceník služeb
 • Shiatsu 540,- Kč / 60 min. Permanentka na 10 masáží 4.880,- Kč
 • Thajské masáže 480,- Kč / 60 min. Permanentka na 10 masáží 4.320,- Kč
 • Fonoforéza 300,- Kč / 30 min. Permanentka na 10 masáží 2.700,- Kč
 • Tygrování 300.- Kč / 30 min. Permanentka na 10 masáží 2.700,- Kč
 • Moxování 300,- Kč / 30 min. Permanentka na 10 masáží 2.700,- Kč
 • Ušní svíce 330,- Kč / 30 min. Permanentka na 10 masáží 2.970,- Kč
 • Baňkování 200,- Kč / 20 min. Permanentka na 10 masáží 1.800,- Kč
 • Reiky 480,- Kč / 60 min. Permanentka na 10 masáží 4.320,- Kč
 • Prenatální masáž 420,- Kč / 40 min. Permanentka na 10 masáží 3.780,- Kč
DÁRKOVÉ POUKÁZY V HODNOTÉ 550 Kč MŮŽETE ZAKOUPIT VE STUDIU BRONZ.

Цены
 • Шиатцу 540,- Kč / 60 мин.
 • Тайский массаж 480,- Kč / 60 мин.
 • Фонофореза 300,- Kč / 30 мин.
 • Тигрование 300.- Kč / 30 мин.
 • Мохование 300,- Kč / 30 мин.
 • Ушные свечки 330,- Kč / 30 мин.
 • Баньки 200,- Kč / 20 мин.
 • Рейки 480,- Kč / 60 мин.
 • Пренатальный массаж 420,- Kč / 40 мин.

Prenatální masáž

15. května 2010 v 18:34 |  Něco navíc
Prenatální masáž - jemná masáž navozující spojení s pocity člověka před narozením.

Je to terapie vyvinutá z reflexní masáže Robertem St.Johnem. Je to velmi jemný způsob práce s energií na úrovni těla, duše a ducha. Patří lidem, kteří chtějí změnu, kteří cítí, že mají zájem ponořit se sami do sebe a najít cestu ke svému srdci. Terapeut se dotýká prenatálních linií na nohou (tělo), rukou (duše) a na hlavě (duch).

Masáž se provádí postupně, nejprve jsou masírovány nohy (5-10 sezení), pak ruce a potom následuje hlava.
U masáže nohou si může klient uvědomit, jak si "stojí" v tomto světě, jak pevně stojí na svých nohou.
U masáže rukou může klient objevit, jaká je jeho vůle k životu, jak dokáže dávat a přijímat.
Masáž hlavy se také provádí u lidí, kteří se potřebují dostat ze svých kontrolních mechanismů, když cítí napětí v hlavě, zodpovědnost.., vhodné pro manažery.

Пренатальный массаж это мягкое процедура соединения с эмоциями человека перед рождением. Это терапия развивалась из рефлексного массажа Роберта Джона. Это очень мягкий способ работы с энергией на уровне тела, души и духа. Этот массаж подходит людям, которые хотят изменить свои жизнь, хотят окунуться сами в себя и найти путь к своему сердцу. Терапевт работает на пренатальных линиях на ногах (тело), руках (душа) и на голове (дух).
Массаж начинается у ног (5-10 раз), потом руки, а потом голова. У массажи ног человек понимает на чем стоит на этом свете, насколько прочно стоит на своих ногах. При массаже рук человек узнает какая его воля к жизни, если умеет давать и брать. Массаж головы помогает людям выйти из своих контрольных механизмов, снять напряжение в голове, ответственность... очень рекомендуется менеджерам.
Prenatalní masáž

Moxování

15. května 2010 v 18:33 |  Něco navíc
Moxování - nahřívání energetických bodů zapálenou bylinnou směsí, užitečné zvláště v případech špatné tělesné termoregulace (vnitřní chlad a nedokrvení). Prohřívání bolestivých míst doutnajícím pelyňkovým doutníkem je jednou z terapií, která k nám našla cestu z dálného východu. Setkat se s ní můžeme na svých cestách po Číně, Koreji, Japonsku a jinde. sálající z pelyňkového kuželíku prohřívá tkáň do hloubky a nejnovější výzkumy dokazují silný stimulační efekt - zvyšuje se aktivita bílých krvinek a tvorba protilátek. Působením na akupunkturní body a dráhy se ještě rozšiřuje pole působnosti.

Moxování pomáhá při bolestech svalstva vzniklém prochladnutím, vyčerpáním a namožením, trávících a sexuálních problémech, nachlazeních a kašli, některých bolestech hlavy, snížené imunitě, zimomřivosti, vyčerpání- i stářím a spoustě jiných. Aplikace nebolí, jen je možné cítit teplo, někdy až pálení - dle citlivosti jedince.

Моксу издавна широко применяли в странах Древнего Востока и считали королевой всех процедур. Мокса представляет собой воздействие теплом от тлеющей сигары (моксы) на область биологически активной точки (термин «мокса» переводится как «прогревание, прижигание»). При этом в организме повышается уровень энергии, улучшается циркуляция крови, активизируются обменные процессы, устраняются энергетические блоки, стимулируются внутренние силы, повышается иммунитет. Не случайно в средневековых медицинских источниках значилось: там, где бессильны лекарства и акупунктура, вся надежда - на прогревание сигарами. Обычно моксы делают из полыни, которая обладает целебными свойствами, легко горит и, согласно поверью, отгоняет злых духов. Тлеющая полынь - хороший антиоксидант для организма. Дым от горящей моксы ко всему прочему оказывает целебное влияние на органы дыхания и кожу.

Fonoforéza

15. května 2010 v 18:32 |  Něco navíc
Fonoforéza - aktivace energetických drah a center těla pomocí speciální ladičky vycházející z principů léčby zvukem tzv. tibetskými mísami
Fonoforéza nejspíš metoda budoucnosti, kdy se na akupunkturní dráhy nebo na čakry místo invazivních a povrch porušujících jehliček přikládají ladičky s příslušnými tóny. Ladičku lze přiložit na kteroukoli část těla, jež potřebuje pozornost. Ladičky nepracují jen na fyzickém těle, ale přímo rozvibrovávají a harmonizují i nejbližší vrstvy aury. Tuto metodu můžeme použít samostatně nebo jako doplněk k jakémukoli druhu práce s tělem.

Фонофореза - метод активизация энергетических центров тела с помощью специальных камертонов, созданный на принципе лечения звуком. Фонофореза будет методом будущего, где на акупунктурные точки или на чакры, вместо иголок будут давать камертоны с определенной вибрацией. Камертон можно использовать на всех частях тела. Камертоны работают не только с физическим телем, но и вибрируют и гармонизуют части нашей ауры. Этот метод можем делать самостоятельно или комбинировать с другими способами лечения.

Pro bližší představu zde uvádím přehled ladiček, které používám a jejich funkcí.

136.10_Tón Země
Tón:cis
Čakra: všechny
Barva: modrá, zelená, světle žlutá, fialová
Charakteristika: Ladička lásky, srdce, čtvrté čakry.
- Uklidňuje, pomáhá při úzkosti a strachu.
- Má velmi silnou léčivou a uzdravující energii.
- Otevírá srdce a přivádí nás do kontaktu se sebou samým.
(Už nemusím žít ve strachu a dělat to, co si přejí ostatní. Teď je čas žít svůj vlastní život.)
- Dodává energii.
- Pomáhá žít kvalitu srdce.

172.06_Platónský rok
Tón: f
Čakra: 7
Barva: fialová, modrá, šedá, oranžová
Charakteristika: Ladička osvícení
- Čistí mentální tělo a uzemňuje.
- Skrz spirituální lásku dosáhneme kosmické a energetické jednoty.
- Projasňuje ducha, pomáhá žít vyšší moudrost a transformuje.
- Je antidepresivní.
- Uvolňuje všechny oblasti, kde jsou potlačeny emoce a pomáhá vyjít z dogmatismu.
- Uvolňuje a odebírá napětí na dráze Jater a Žlučníku, uvolňuje vazy, svaly a šlachy v průběhu těchto drah.
- Vhodná při bolestech očí a poruchách vidění.
- Při bolestech zad, ústřelu, ischiasu.
- Použití při stagnaci Ki (čchi) Jater.

144.72_Mars
Tón: d
Čakra: 1, 2, 6
Barva: modrá, světle žlutá, zelená, červená
Charakteristika: Bůh války, mužský princip a mužská energie
- Podporuje vůli a pomáhá najít a uskutečnit cíle.
- Dodává životní sílu a energii.
- Přináší jasnost do života lidí (někdy je důležité říkat i to, co druzí nechtějí slyšet).
- Dává sílu, člověk se pak snadněji a rychle rozhoduje a je schopen žít svůj vlastní život.
- Dodává energii ledvinám, podporuje nás v partnerství k sobě a k ostatním lidem.
- Páteř a kolena, osteoporóza.

157.04_Mars
Charakteristika: ladička proti bolestem - odebírá veškeré tělesné a duševní bolesti
- Reguluje energetický systém
- Ladička do kabelky - kdykoliv jsou někde bolesti tak přiložíme, je připravena vždy pomoci
- Vnáší jasnost tam, kde jsme připraveni jasně žít a lečí tam, kde chceme být léčeni
- Transformuje človeka a jeho srdeční energii - aktivuje a spojuje nás s vyšší 10.dimenzí, kde je možné navázat kontakt s vyššími světly - Ježíš, andělé…


Baňkování

15. května 2010 v 18:31 |  Něco navíc
Baňkování je metoda známá déle než pět a půl tisíce let. První zmínky o této metodě nalezneme už v Mezopotámii, u starých indiánů, ale i v jiných koutech světa. V Číně se baňky používaly po tisíciletí.

Účinky baňkování

- metabolický - z těla se začnou odplavovat potními žlázami a lymfatickým systémem všechny nečistoty (tzv. metabolity)
- mechanický - tkáň se prokrví, dochází k pročištění krve a zlepšení krevního oběhu, k uvolnění ztuhlých svalů a k odstranění bolesti
- reflexní - ovlivňuje vnitřní orgány

Древняя техника вакуумного массажа нашла свое место и в современной медицине. Вакуумный массаж, применяемый сегодня - это модифицированная версия баночного массажа, который был создан в рамках традиционной китайской медицины. Результаты этого простого метода лечения впечатляют. Посредством всасывания кожи и создания отрицательного давления вакуумный массаж устраняет ригидность мягких тканей, способствует выводу жидкостей и токсинов, усиливает ток крови и лимфы как в коже, так и в более глубоких тканях.
Показания
Вакуумный массаж показан:
- для лечения целлюлита и устранения жировых отложений в области ягодиц, на задней поверхности бедер и зоны «галифе» (верхняя наружная поверхность бедер);
- для рассасывания шрамов и рубцов на коже;
- для разглаживания морщин и омоложения кожи;
- в рамках комплексного лечения шейного, грудного и поясничного остеохондроза;
- при болях в мышцах спины;
- при вегетососудистой дистонии;
- для укрепления иммунитета кожи и общей сопротивляемости организма;
- при начальных стадиях варикозного расширения вен.


O mne

15. května 2010 v 18:28 |  Úvod
Absolventka Astrakhaňské vysoké školy lékařské (1989-1995).
Absolventka tříleté Darja Shiatsu School v Praze (2004-2007).
Reiki mistryně (2007).
Absolventka léčitelského semináře Ruce světla (2007).
Absolventka semináře Kranio-sekrální terapie (2009).

Čím dal, tím častěji do mojí ordinace přichází lidé s potížemi jako je únava, bolesti hlavy, stěhující se bolesti těla, bolesti břicha. Žádné lékařské vyšetření nenachází příčinu, a tak vystává otázka, co dál? Označují se to za psychosomatické potíže a není na to žádný lék. Z pohledu západní medicíny můžeme tohoto člověka poslat k psychiatrovi nebo psychologovi, možná se dají potlačit příznaky antidepresivy, ale neřeší to zásadní problém, proč to tak je? Proč vznikají nemoci? Proč tělo najednou přestává fungovat a nezáleží na tom, jestli je člověk starý nebo mladý?
Zajímá mne tahle otázka od doby, co si pamatuji. Vystudovala jsem klasickou medicínu, ale ta řeší jen následky nemoci, neřeší příčiny, hledá genetické poruchy, metabolické poruchy, imunitní poruchy, ale pořád to není ono. Možná medicína, založená na důkazech, není správný směr. Co je důkaz? To co můžeme osahat? Také tady přišli na to, že i když člověk má genetickou predispozici, nemusí onemocnět. A tak se neví proč?
Začala jsem se zajímat o tradiční čínskou medicínu a nalezla jiný rozměr problému. Najednou do sebe všechno zapadá. Náš stav ovlivňují naše emoce a naše myšlenky. Existuje jiná úroveň našeho zdraví. Nemáme tělo jen fyzické, ale i energetické. A když tam něco zablokuje tok energie, vznikne problém, který je možné vyřešit jiným způsobem. Ale jak tyto dva odlišné světy propojit? Já doporučuji zajít na ošetření Reiki, shiatsu, thajskou masáž, akupresuru nebo akupunkturu. Někdo má rad ušní svíce, terapie bachovými esencemi a tak dál. Vždy to pomůže navodit rovnováhu v energii vlastního těla, relaxací, podpoří intuici, urovná myšlenky. A postupně potíže odezní. Často je taková léčba zázrak i pro mě, i když se tomu věnuji už více než 12 let.

О мне.
Последнее время часто в мою ординацию приходят люди, жалующиеся на усталость, часто на головные боли, без причины жалудочные боли, на боли суставов и кости. Такие пациенты ходят к врачам, обследуются, но причину болезни им как правило не найдут. А потом встает вопрос, что делать? Обычно, таким проявлениям болезни говорят - психосоматические заболевания, и лекарства редко помогают. Часто врач пошлет этого человека к психологу или психиатору, который антидепрессивними таблетками может попробовать изменить состояние больного, но причину болезни все равно не изменит. Почему возникают эти заболевания? Почему наше тело не работает так, как надо, а болезни возникают как у молодых людей, так и у старых?
Меня интересовал этот вопрос от детства. Поэтому я пошла учиться в медицинский институт, но там ответ не нашла. Наша медицина решает уже болезни, но не решает их причины, ищет генетические, метаболические, иммунитные ошибки, но этого все равно не достаточно. Сегодня говорят, что медицина должна быть заложена на доказательствах. Что это такое доказательства? Это что-то, что можешь потрогать? Уже и в классической медицине знают, что человек с генетической ошибкой может, но не должен заболеть. Почему?
Ответы я нашла, когда заинтересовалась китайской медициной, а она открыла другую точку зрения на человека. А все мои вопросы достали ответы, как мозайка, все части собрались в целую картину. Давно известно, что наше здоровье зависит от нашего настроения, эмоционального состояния, наших мыслей. А здесь можем работать с другим уровнем наших болезней. Оказалось, что у нас есть не только физическое тело, но и энергетическое. Болезни возникают, когда перестает энегия правильно протекать, заблокируется на одном месте. А такие
проблемы решаются другими средствами. Я стараюсь эти две точки зрения соединить. А больным советую попробовать Рейки, шиатцу, тайский массаж, акупрессуру или акупунктуру. Кто-то ходит на ушные свечки, кто-то пьет баховые эссенцие а т.д. Эти средства всегда помогают найти ровновесие, приносят расслабление, помогают развивать нашу интуицию, выравнивают поток нашей мысли. А болезни постепенно тоже исчезают. Иногда и для меня китайская медицина становится чудом, хотя я работаю с ней уже больше 12 лет.

Ušní svíčky

15. května 2010 v 18:27 |  Něco navíc

Je to znovu objevená prastará forma přírodní receptury indiánů a původních medicinmanů.
Při použití US využíváme především zvuky hoření a mírný teplovzdušný efekt.
Účinek:
- Jemné prohřátí oblasti ucha a okolí
- Psychosomatické působení
- Ovlivňuje vegetativní systém
- Harmonizuje při přetížení, stresu, únavě, mírní nespavost, podrážděnost, vyčerpání
- Uvolnění napětí a bolestí hlavy, nemocí uší a dutin, posílení imunity při léčbě chřipek a nachlazení

Hoření jedné svíce trvá 10 - 15 minut. Svíce se dávají postupně do obou uší.


KONTRAINDIKACE

· perforace bubínku

· akutní zánět středního ucha

· alergie na včelí produkty (svíčky jsou vyrobeny z plátna napuštěného včelím voskem)

· Svíčky se mohou použít u dětí nad 3 let

Ушные свечи - это древняя медицина старых индейцев. При использовании ушных свечей исползуется прежде всего звуки горения и слабый эфект теплого звука.
- прогревают область уха
- оказывают психосоматический эффект
- действуют на вегетативную систему
- гармонизируют при усталости, стрессе, бессонице
- расслабляют напряжение и снимают головную боль, стимулируют иммунитную систему
Свечи горят 10-15 минут, дают до обоих ушей.
Контраиндикация: воспаление ушей, аллергия на пчелиные продукты, не используют у детей до 3 лет.

Tygrování

15. května 2010 v 18:24 |  Něco navíc
Tygrování je metoda tepelné a dynamické stimulace. Tygry jsou kovová pouzdra, v nichž hoří bylinné tyčinky, které jsou vyrobené ze speciální směsi bylin.
Prohřívá se cele tělo, má detoxikačni účinek.
- Stimulují se plíce (prevence rakoviny, ovlivňuje astmat),
- trávení (bolesti břicha, nadýmání, zácpy),
- menstruační potíže (bolesti v podbřišku).
- ovlivňuje hormonální systém

Pro dosaženi účinku se doporučuje dělat 10 krát za sebou.

Тигрование это метод тепловой и динамической стимуляции. Тигры это металические трубoчки, в которых горят травяные палочки, изготовленные из специальной смеси трав.
- прогревает целое тело, чистит организм.
- стимулирует работу легких (профилактика рака, помогает при астме)
- пищеварение (при жалудочных болях, коликах, запорах)
- предменструальный синдром (боли в нижней части живота)
- может помочь при гормональных расстройствах
Советуется для лучшего эфекта сделать 10 сеансов за собой.Thajská masáž

15. května 2010 v 18:23 |  Thajská masáž
Thajská masáž se tisíc let staré léčitelské umění původně provozované výhradně mistry v thajských chrámech. Při této masáži je klient na rozdíl od evropské masáže oblečen. Podstatou thajské masáže je znalost energetických drah v těle (meridiánů) a reflexních bodů na nich umístěných. Masér tyto body protlačuje palci, patou, koleny, předloktím či dlaní a jemně přitom manipuluje tělem klienta (thajské masáži se také říká "jóga pro líné"). Tím uvolňuje energii zablokovanou v meridiánech a ulevuje klientovi od napětí a bolesti.

Svým působením masáž přispívá k tělesné, duševní i duchovní rovnováze.
Účinky na organismus:
- uvolňuje bolestivé svaly a ztuhlé klouby
- zvyšuje pružnost těla a celkovou kondici
- pomáhá uvolnit emocionální a nervové napětí
- odstraňuje bolesti hlavy a podporuje zdravý a klidný spánek
- usnadňuje hluboké uvolnění a prohlubuje relaxaci
- posiluje vnitřní pozornost a vnímavost vůči vlastní osobě
- navozuje pocit zdraví a pohody

Thajská masáž vždy bývá příjemným zážitkem, po kterém přichází lehkost, úleva a vnitřní klid

Тайский массаж, или же «йога-массаж» - целостная система оздоровления, включающая целый ряд способов воздействия, таких как глубокие надавливания на мышечную ткань, пассивные упражнения, напоминающие позы йоги, рефлексологию, растяжение, раскрытие суставов, активизирование потока энергии в теле человека, акупрессуру. Корни тайского массажа лежат в Аюрведе, древнеиндийской целительской системе, и в китайской медицине, старейшей из существующих в мире. История тайского массажа насчитывает около 2500 лет, и сегодня, как и столетия назад, он пользуется в Таиланде широкой популярностью.
Как и во многих других оздоровительных системах Востока, в тайском массаже используется понятие о восстановлении энергетического баланса. По представлениям тайских целителей, энергия циркулирует в теле человека по многочисленным энергетическим каналам «сен». Китайская медицина пользуется схожей идеей о циркуляции энергии «ци» по энергетическим меридианам, в индийской Аюрведе, искусстве здоровой жизни, говорят о каналах под названием «нади» и о движении по ним живительной энергии, праны. Во всех этих системах считается, что причиной, лежащей в основе всех физических и психических заболеваний становятся нарушения, возникающие в каналах при циркуляции энергии. При устранении энергетического дисбаланса исчезает и причина, вызывающая болезнь. Надавливания на особые точки, лежашие на проекциях энергетических каналов, и глубокая работа с мышечной тканью устраняет препятствия на пути движения энергии и активизирует её движение. Благодаря этому восстанавливается полноценный энергобаланс, а значит, создаются все условия для обретения здоровья и хорошего самочувствия.
Глубокая релаксация

Снятие стресса

Расслабленные мышцы

Увеличение гибкости и раскрытие суставов

Мягкая стимуляция всех систем организма

Улучшение циркуляции

Уменьшение болей различной этиологии


После сеанса человек обычно чувствует себя расслабленным, отдохнувшим, наполненным свежей энергией.Shiatsu

15. května 2010 v 18:19 |  Shiatsu
Metody, které vystresovaného člověka zbaví psychického napětí a uvolní ho, mají dnes cenu zlata. Bojují totiž s jednou z epidemií našeho století. Velmi přirozenou a efektivní technikou, jak účinně relaxovat, je shiatsu.
Shiatsu nebo též psáno shia-tsu se řadí mezi masážní techniky, její původ sahá až 5 000 let zpátky do staré Číny. Svoji definitivní podobu a jméno dostalo však až v Japonsku ve 20. letech 20.století. Tato japonská masáž v sobě skrývá elementy klasické masáži, přikládání dlaní, pracuje se systémem akupunkturních drah známých z čínské medicíny. Teoretickou základnu shiatsu poskytuje právě tradiční čínská medicína.
V překladu shiatsu znamená tlak prsty, proto se při ní na rozdíl od akupunktury nepoužívají invazivní jehly, ale hlavně palce, prsty a dlaně, ale též kolena, lokty nebo chodidla, kterými se znovu nastoluje energetická rovnováha těla. Děje se tak bez nepříjemné bolesti, za to s pocitem celkové relaxace a pohody. Energie (čchi, Ki) proudí sítí drah, které se nazývají meridiány. Shiatsu pracuje s 12 hlavními meridiány, které jsou pojmenovány dle tělesných orgánů a do určité míry s nimi souvisejí, např. dráha Ledvin, Jater apod., mají však mnohem širší význam, jelikož zahrnují fyzické, emocionální i mentální projevy celé osobnosti. Každý meridián má určitý počet akupunkturních bodů neboli tsubo, což jsou body s vyšším energetickým potenciálem a ovlivňují místní i vzdálené části těla.
Shiatsu pracuje na celých drahách pomocí strečinku, tlaku nebo doteku, čímž uvádí tok Ki do pohybu. Ki se může dostat do postižené oblasti a obnovit její správnou funkci. Diagnostika v zen shiatsu určuje energeticky nejplnější a nejprázdnější místo nebo meridián těla. V momentě, kdy se tato místa vyrovnají (prázdné zaplní a plné jakoby rozpustí) se automaticky srovnají i další části těla. Při shiatsu jsou stimulovány i svaly, klouby, krevní i lymfatický oběh, což umožní zlepšení cirkulace, ohebnosti, vitality i schopnosti myslet.
Mezi nejčastější problémy těch, kteří vyhledávají shiatsu patří: nejrůznější bolesti po těle - hlavy, zad, kloubů, v oblasti žaludku, podbříšku, vedlejších dutin nosních nebo bolavé svaly. Dále premenstruační napětí, otoky, zvýšená kazivost zubů, lámavost kostí, neplodnost, problémy s kojením, cukrovka, únava. Shiatsu pomáhá stabilizovat podrážděnost, úzkostné stavy, zapomnětlivost, přetíženou mysl, nespavost nebo nemožnost oprostit se od problémů. Shiatsu nám může pomoci odstranit únavu, zvýšit obranyschopnost těla nebo posílit funkci vnitřních orgánů.

Typické sezení shiatsu trvá 60 minut.
Samotná masáž provádí se v oblečení na futonu na zemi, proto je dobré s sebou mít nějaké pohodlné bavlněné kalhoty, triko a ponožky.

«Шиатцу» с японского языка переводится как «давление пальцами». Палец - shi, atsu - давление. Это традиционное японское искусство исцеления и вид физической манипуляции. Но оно кардинально отличается от большинства форм массажа, распространенных на Западе, поскольку в нем не применяются ни разминание, ни растирание, ни поглаживание. Вместо них используется почти исключительно давление и растягивание. Шиатцу-терапевт пользуется ладонями, пальцами, костяшками пальцем, локтями, коленями и даже стопами для обработки сотен акупунктурных точек, расположенных вдоль энергетических меридианов тела. Шиатцу часто называют акупунктурой без иголок, поскольку принципы, философия, диагностические методы и используемые точки в этих двух методиках одинаковые. Шиатцу работает с энергией «ки», которая течет через наше тело по специальным каналам, или меридианам. По сути, во всех нас есть некая «жизненная сила» или «жизненная энергия», создающая наше физическое строение и рекулирующая физическую, эмоциональную, психическую и духовную стабильность. Течение «ки» может быть нарушено как внешними факторами (инфекция, травма), так и внутренними (депрессия, стресс). Именно поэтому возникают такие симптомы как боль, жжение.
Шиатцу может применяться для лечения многих недугов - бессонницы, головных болей, тревожности, болей в спине, запоров, раздражения кожи и так далее. Шиатцу улучшает общее здоровье, снимая стресс, успокаивая нервную систему, стимулируя кровообращение и иммунитет. Эта терапия особенно эффективна при стрессовом напряжении и вызванных стрессом заболеваниях, бессоннице, болях в спине, головных болях и расстройствах желудка. Однако шиатцу стимулирует и гормональную систему и поэтому воздействует также и на пищеварительную, и на репродуктивную системы. Помимо устранения симптомов, шиатцу постепенно исправляет постуральные и поведенческие дисбалансы, что приводит к повышенному сознанию тела/разума, улучшению самочувствия и приносит внутренний покой. Не исключено, что одного сеанса шиатцу окажется достаточно для устранения проблемы стимуляцией энергетического тока по каналам. После этого можно порекомендовать регулярные упражнения и, возможно, перемены в рационе и/или образе жизни. Шиатцу дает общее ощущение здоровья во всем организме, и не только в физическом смысле.

Данный вид массажа, прежде всего, направлен на восстановление и поддержание энергетики человека. Он показывает отличные результаты при лечении бессонницы и нервных расстройств.Reiki

15. května 2010 v 18:14 |  Reiki
Reiki - jemná harmonizující, posilující a léčebná technika spočívající v přikládání dlaní na postižená místa.
Je to vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru kolem nás. Přikládání rukou na lidské nebo zvířecí tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina lidí udělá, když ucítí bolest, je, že si na postižené místo přiloží ruce. Reiki regeneruje fyzické tělo a harmonizuje duši.
Reiki pomáhá při běžných onemocněních, napomáhá hojení, tlumí bolest. Je užitečné k sebepoznání, rozvíjí citlivost a intuici. Reiki lze dobře spojovat s dalšími metodami, které napomáhají uzdravování fyzických, ale i psychických problémů.
Reiki využívám k běžnému ošetření fyzických potíži, dále k uvolňování stresu, strachů nebo různých bloků a následné nápravě důsledků těchto problémů, k harmonizaci mozkových hemisfér při různých mozkových dysfunkcích. Při vztahových problemech pracuji s Reiki na tzv. vztahových provázcích a na příčinách vztahových problémů, k nápravě poruch v rodinných systémech, odstraňování bloků. které mohou způsobovat různé životní překážky, odstraňování vlivů neorganických bytostí a různých energií na člověka a hlavně příčin jejich vzniku aj.
S Reiki se může naučit pracovat každý. Na kurzech Reiki mistr Reiki předává své zkušenosti a poznatky těm, kteří chtějí pracovat s Reiki a provede tzv.naladění (zasvěcení), aby jimi mohla energie Reiki začít proudit. Potom se žáci se učí práci rukou, jak s energií pracovat, aby mohli pomáhat sobě, rodině nebo přátelům.

seminař Reiki I 27.6.2015 od 9 hod na Kladne.Cena 1500 Kč. seminař Reiki II 23.11.2013 od 12 hod na Kladne.Cena 2000 Kč.

Рейки - это японское слово, сложенное из двух слогов - "re" и "ki".
В японском языке иероглиф "рей" имеет много значений, но наиболее распространенными из них являются универсум, Бог, абсолют.
Слово "ки" означает жизненную силу или жизненную энергию.
Поэтому слово Рейки часто переводится как универсальная жизненная энергия.
Польза Рейки огромна. Она помогает в исцелении болезней во всех отношениях: и физическом, и психическом, и эмоциональном, и духовном. Она снимает физические и эмоциональные нагрузки, принося полное расслабление. Она очищает тело от накопленных токсинов и помогает избавиться от вредных привычек и зависимостей. Рейки усиливает имеющиеся у человека творческий потенциал и энергетику.
Она улучшает память и создает позитивный настрой. Она также помогает человеку преодолеть в себе злобу и страх и жить в мире и гармонии с окружающими людьми. Помимо этого она способствует в лечении таких болезней, как бессонница, избыточный вес, вялость, усталость, мигрень, и укрепляет веру человека в себя.
Рейки - это имя, данное исцеляющей энергии, существующей в природе. Главное мы все ею пользуемся. Когда мы случайно ударяемся обо что-то или наше тело испытывает боль, мы, не задумываясь, прикладываем руку к этому месту и держим ее там - это пример вековой мудрости нашего организма. В действительности, поступая так, мы направляем целительную энергию в больное место. Доступ к ней у нас есть, но передавать мы можем только 5-10% энергии. Процедура инициации, имеющая место в Рейки, открывает канал для передачи оптимального количества энергии, тем самым мы можем иметь доступ к 90-100% энергии и добиться значительных успехов во врачевании.
Не следует расценивать проведение энергии по каналам как нечто мистическое. Подобно тому, как кислород присутствует в природе и наше тело способно поглощать его, мы имеем способность вбирать целительную энергию. Другими словами, настройка не наделяет нас способностью проводить энергию по каналам, она лишь оптимально усиливает нашу способность делать это.

Рейки - это древняя энергетическая система, пришедшая к нам из Тибета, а оттуда распространившаяся на Египет, Древнюю Грецию, Рим, Индию и далее на восток, в Китай и Японию. Рейки было доступно немногим посвященным и сохранялось в строгой тайне. Это древнее знание со временем было почти утеряно и вновь открыто в конце прошлого столетия доктором Микао Усуи в Японии.
Чтобы заниматься Рейки, не требуется никакой магии, ничего сверхъестественного, никакого особого состояния сознания. Достаточно намерение исцелить, тогда как Рейки будет действовать автоматически независимо от того, приложены руки к больному месту или нет.
Рейки присутствует всегда, но мы не осознаем это до тех пор, пока не установим с ней контакт с помощью специальной подготовки, которая позволит эту энергию уловить и направить.
После инициации энергетический поток ощущается в руках, что проявляется в виде вибраций или покалываний. Так как каждый человек индивидуален, то проявления могут различаться.
Для того чтобы использовать эту энергию, проводится обучение. Обучают специальным позициям рук при лечении себя и других.
Практикующий Рейки не создает энергию сам, а просто является каналом для передачи этой энергии; понимая это, он не думает о конечном результате. Человек не становится целителем, поскольку целительница - сама Рейки.
Рейки безобидна и не может никому принести вред. Она оживит все формы жизни: растения, животных, рыб, птиц и людей от младенчества до старости, при этом принесет только пользу.
Она будет действовать через все слои одежды, поэтому для лечения не надо раздеваться. Она также будет проходить через дерево, железо, цемент и даже резину. Имея вторую степень Рейки, вам даже не надо будет дотрагиваться до больного, поскольку эту энергию можно направлять в нужное место на расстоянии.
Лечение хронических состояний потребует длительного времени, так как они возникли не в одночасье и носят затяжнной характер, поэтому потребуется много энергии для восстановления баланса в организме.
Рейки не устранит врожденные дефекты, не восстановит удаленный орган, но она избавит от неприятных последствий, которые могут иметь место.

Конечной целью Рейки является помочь организму войти в состояние равновесия, с тем чтобы он мог излечиваться сам.