SHIATSU

Dopřejte se relaxace, rovnováhu, zdrávi a krasu.

Shiatsu

Evropská federace shiatsu

4. června 2013 v 13:34

SHIATSU (definice dle Evropské federace shiatsu)

Definice:
Shiatsu je nezávislý /samostatný systém přirozené zdravotní péče, který má původ v Japonsku a je ovlivněn znalostmi z Číny a z nedávné doby i ze Západu. Své teoretické a praktické kořeny odvozuje z dávných tradic filozofií a léčení Dálného Východu a z na nich založeném holistickém porozumění životu a zdraví.
Cílem shiatsu je stimulovat a podporovat procesy přirozeného sebeléčení, pocitu zdraví a duševní pohody a osobního růstu, a zároveň udržení zdraví skrze rovnováhu v energetickém systému člověka. Metoda shiatsu využívá aplikaci tlaku a energetického či fyzického doteku energetických drah a bodů na těle, aby se vyrovnalo proudění tělesné energie (Ki, čchi).
Filosofické pozadí:
Shiatsu odvozuje svoje teoretické a praktické kořeny od starobylých tradic léčení a filosofie Dálného východu. Dnes je to samostatná léčebná metoda původem z Japonska, ovlivněna Čínským i západním poznáním.
Cíl: co je cílem terapie shiatsu?
Cílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Ki/Čchi v těle. Tělesně-duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku této energie.
Princip
Ošetření shiatsu je forma komunikace skrze dotek, založená na technikách hodnocení kvality energie Ki.
Způsob provedení:
  • Spočívá v přiměřeném tlaku palci, dlaněmi, lokty, koleny a chodidly na meridiány, tsubo (akupunkturní body) a ostatní energetické systémy a tělesné struktury.
  • Zahrnuje také rotace a potahování končetin, kloubů a meridiánů.
  • Držení těla a bdělost ošetřujícího vycházejí z břicha (z Hara).
  • Ošetření Shiatsu je obvykle poskytováno na zemi na měkké podložce.
Účinek:
Shiatsu zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu.
Aplikace:
Shiatsu poskytované praktikem s patřičným výcvikem, podporuje obecné zdraví a může být užito jako prevence péče o zdraví. Může také pomoci lidem procházejícím krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Může pomoci při odstraňování širokého spektra fyzických obtíží.
Z webových stránek Evropské federace shiatsu - přeložila: Eva Krejčová a Darja Havelková

Шиатцу (формулировка Европской федерации шиатцу)
Формулировка: шиатцу это независимая/самостоятельная система естественной заботы о здоровье, пришедшая из Японии, возникшая на знаниях Китая а потом и на знаниях Запада. Свои теоретические и практические корни черпает из старых философских традиций Востока и понимании жизни и здоровья.
Целью шиатцу является стимуляция и подпора процессов естественного самолечения, ощущения здоровья и душевного покоя, личного подъема, а также удержания здоровья через ровновесие в энергетической системе человека. Метод шиатцу использует приложение давления. энергетического или физического прикосновения энергетических путей и точек, на теле на выравнивание прохождения энергии тела (Ки).
Филосовские основы:
Шиатцу свои теоретические и практические корни черпает из старых филосовсих традиций Востока. Сегодня это самостоятельный лечебный метод, пришедший из Японии, под влиянием знаний Китая и Запада.
Цель: что является целью терапии шиатцу?
Целью шиатцу является поддержка процессов природного самолечения и личного подъема через выравнивание энергии (ки) в теле. Равновесие души и тела человека как единение тела, мысли и души зависит на гормоническом протекании этой энергии.
Принцип:
Проведение шиатцу формой коммуникации через прикосновение заложено на техниках оценки качества энергии Ки.
Способы проведения:
- заключаются в мирном прикосновении пальцами, ладонями, локтями, коленями a ступнями на меридианы а точки (акупунктурные боды) и остальные энергетические системы и структуры тела.
- включает в себя кружение и протягивание конечностей, суставов и меридианов.
- держание тела и внимание практика выходят из живота (из Хара)
- проводится шиатцу обычно на полу на мягком матрасе.
Эффект:
Шиатцу повышает самопонимание, чувствительность, расслабляет напряжение, поддерживает и питает жизненную силу.
Использование:
Шиатцу проводит практик со специальной подготовкой для поддержания здоровья, может быть использовано как профилактика заботы о здоровье. Помогает людям, находящимся в кризисе, в тяжелой ситуации или в процессе изменения. Помогает при большом числе физических осложнений.

Shiatsu

15. května 2010 v 18:19
Metody, které vystresovaného člověka zbaví psychického napětí a uvolní ho, mají dnes cenu zlata. Bojují totiž s jednou z epidemií našeho století. Velmi přirozenou a efektivní technikou, jak účinně relaxovat, je shiatsu.
Shiatsu nebo též psáno shia-tsu se řadí mezi masážní techniky, její původ sahá až 5 000 let zpátky do staré Číny. Svoji definitivní podobu a jméno dostalo však až v Japonsku ve 20. letech 20.století. Tato japonská masáž v sobě skrývá elementy klasické masáži, přikládání dlaní, pracuje se systémem akupunkturních drah známých z čínské medicíny. Teoretickou základnu shiatsu poskytuje právě tradiční čínská medicína.
V překladu shiatsu znamená tlak prsty, proto se při ní na rozdíl od akupunktury nepoužívají invazivní jehly, ale hlavně palce, prsty a dlaně, ale též kolena, lokty nebo chodidla, kterými se znovu nastoluje energetická rovnováha těla. Děje se tak bez nepříjemné bolesti, za to s pocitem celkové relaxace a pohody. Energie (čchi, Ki) proudí sítí drah, které se nazývají meridiány. Shiatsu pracuje s 12 hlavními meridiány, které jsou pojmenovány dle tělesných orgánů a do určité míry s nimi souvisejí, např. dráha Ledvin, Jater apod., mají však mnohem širší význam, jelikož zahrnují fyzické, emocionální i mentální projevy celé osobnosti. Každý meridián má určitý počet akupunkturních bodů neboli tsubo, což jsou body s vyšším energetickým potenciálem a ovlivňují místní i vzdálené části těla.
Shiatsu pracuje na celých drahách pomocí strečinku, tlaku nebo doteku, čímž uvádí tok Ki do pohybu. Ki se může dostat do postižené oblasti a obnovit její správnou funkci. Diagnostika v zen shiatsu určuje energeticky nejplnější a nejprázdnější místo nebo meridián těla. V momentě, kdy se tato místa vyrovnají (prázdné zaplní a plné jakoby rozpustí) se automaticky srovnají i další části těla. Při shiatsu jsou stimulovány i svaly, klouby, krevní i lymfatický oběh, což umožní zlepšení cirkulace, ohebnosti, vitality i schopnosti myslet.
Mezi nejčastější problémy těch, kteří vyhledávají shiatsu patří: nejrůznější bolesti po těle - hlavy, zad, kloubů, v oblasti žaludku, podbříšku, vedlejších dutin nosních nebo bolavé svaly. Dále premenstruační napětí, otoky, zvýšená kazivost zubů, lámavost kostí, neplodnost, problémy s kojením, cukrovka, únava. Shiatsu pomáhá stabilizovat podrážděnost, úzkostné stavy, zapomnětlivost, přetíženou mysl, nespavost nebo nemožnost oprostit se od problémů. Shiatsu nám může pomoci odstranit únavu, zvýšit obranyschopnost těla nebo posílit funkci vnitřních orgánů.

Typické sezení shiatsu trvá 60 minut.
Samotná masáž provádí se v oblečení na futonu na zemi, proto je dobré s sebou mít nějaké pohodlné bavlněné kalhoty, triko a ponožky.

«Шиатцу» с японского языка переводится как «давление пальцами». Палец - shi, atsu - давление. Это традиционное японское искусство исцеления и вид физической манипуляции. Но оно кардинально отличается от большинства форм массажа, распространенных на Западе, поскольку в нем не применяются ни разминание, ни растирание, ни поглаживание. Вместо них используется почти исключительно давление и растягивание. Шиатцу-терапевт пользуется ладонями, пальцами, костяшками пальцем, локтями, коленями и даже стопами для обработки сотен акупунктурных точек, расположенных вдоль энергетических меридианов тела. Шиатцу часто называют акупунктурой без иголок, поскольку принципы, философия, диагностические методы и используемые точки в этих двух методиках одинаковые. Шиатцу работает с энергией «ки», которая течет через наше тело по специальным каналам, или меридианам. По сути, во всех нас есть некая «жизненная сила» или «жизненная энергия», создающая наше физическое строение и рекулирующая физическую, эмоциональную, психическую и духовную стабильность. Течение «ки» может быть нарушено как внешними факторами (инфекция, травма), так и внутренними (депрессия, стресс). Именно поэтому возникают такие симптомы как боль, жжение.
Шиатцу может применяться для лечения многих недугов - бессонницы, головных болей, тревожности, болей в спине, запоров, раздражения кожи и так далее. Шиатцу улучшает общее здоровье, снимая стресс, успокаивая нервную систему, стимулируя кровообращение и иммунитет. Эта терапия особенно эффективна при стрессовом напряжении и вызванных стрессом заболеваниях, бессоннице, болях в спине, головных болях и расстройствах желудка. Однако шиатцу стимулирует и гормональную систему и поэтому воздействует также и на пищеварительную, и на репродуктивную системы. Помимо устранения симптомов, шиатцу постепенно исправляет постуральные и поведенческие дисбалансы, что приводит к повышенному сознанию тела/разума, улучшению самочувствия и приносит внутренний покой. Не исключено, что одного сеанса шиатцу окажется достаточно для устранения проблемы стимуляцией энергетического тока по каналам. После этого можно порекомендовать регулярные упражнения и, возможно, перемены в рационе и/или образе жизни. Шиатцу дает общее ощущение здоровья во всем организме, и не только в физическом смысле.

Данный вид массажа, прежде всего, направлен на восстановление и поддержание энергетики человека. Он показывает отличные результаты при лечении бессонницы и нервных расстройств.


 
 

Reklama